Bōlí chuāng diànyǐng bàngōng lóu

Bōlí chuāng diànyǐng bàngōng lóu bàngōng lóu bōlí chuāng mó zuìjìn fēicháng xūyào, yīnwèi tā bèi zhèngmíng nénggòu huòdé xǔduō hǎochù, bāokuò: 1. Dǐkàng tàiyáng de rèliàng 2. Tígōng yǐnsī 3. Yǒuxiào lìyòng kòngtiáo fáng dāngrán, bùjǐn rúcǐ, yīnwèi chuāng mó shì qiánglì jiāoshuǐ, yīncǐ zài rènhé shíhòu dūhuì fāshēng bōlí pòsuì shìjiàn, pòsuì de…